EvaDanst- info@evadanst.nl
ÉvaDanst / Eva Thoman, de dansdocent is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer KVK 24480635.

De website www.evadanst.nl en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van ÉvaDanst /Eva Thoman en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op verzorgen van diverse danslessen van ÉvaDanst /Eva Thoman

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Opdrachtgever en freelancer; leveringen en betalingen

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder freelancer, mevr. É. -Thoman hodn ÉvaDanst  

1.2De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en freelancer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.3 Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2.Aansprakelijkheid

2.1 Indien freelancer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.2 Freelancer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ze is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2.3 Freelancer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door haar of door haar leerlingen.

2.4 Freelancer is niet aansprakelijk voor schade aan haar leerlingen of goederen van haar leerlingen.

2.5 De aansprakelijkheid van freelancer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval

3.Eigendommen van de opdrachtgever

3.1 Omtrent bewaring en gebruik van zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de freelancer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

3.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen

4.Annuleringen

4.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de freelancer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding en reiskosten) te vergoeden, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesten

5.Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dage na factuurdatum.

5.2 Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

5.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 150,- bedragen

6.Overmacht

6.1 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de freelancer ontslaat de freelancer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. In geval van overmacht zal de freelancer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever

7. Vertrouwelijkheid

7.1Alle informatie die tijdens de danslessen worden besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Het wordt niet bekendgemaakt aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van de klant, behalve waar wettelijk vereist of waar actie nodig kan zijn om schade aan de klant of iemand anders te voorkomen. 

.
 
EvaDanst- info@evadanst.nl